«Доктор Диагор» (польск. Doktor Diagoras) — сатирический фантастический рассказ Станислава Лема 1964 года из цикла «Из воспоминаний Ийона Тихого». Посвящён проблеме искусственного разума, не ограниченного инструкциями.

Цитаты

править
  •  

Вдруг из-за поворота появилась одинокая овца, подошла ко мне, заблеяла голосом, похожим на человеческий, и засеменила в сторону; в тот момент, когда она исчезла, я заметил узкую тропинку, которая вилась по склону. Я ждал какого-нибудь пастуха, но овца пропала, а больше никто не показывался.
Хотя этот проводник и не вызывал особого доверия, я снова вышел из машины и начал продираться через густой кустарник.

 

Nagle spoza zakrętu wyłoniła się samotna owca, podeszła do mnie, zabeczała głosem, przypominającym ludzki, i podreptała w bok; gdy znikała mi z oczu, dostrzegłem wąską ścieżkę, którą pięła się po stoku. Oczekiwałem jakiegoś pasterza, ale owca znikła i nikt się nie ukazał.
Choć nie był to szczególnie godny zaufania przewodnik, wysiadłem powtórnie z auta i jąłem przedzierać się przez gęstwinę.

  •  

— Нервная система какого-нибудь жучка величиной не больше булавки демонстрирует спонтанность, даже амёба имеет свои капризы, свои безрассудства!

 

— System nerwowy byle żuczka nie większego od szpilki wykazuje spontaniczność, ba, nawet ameba ma swoje kaprysy, swoje nieobliczalności!

  •  

— … ведь что такое в конце концов философия, как не попытка понять всё на свете, зайти дальше, чем позволяет наука! Философия хочет ответить на все вопросы, совсем как какой-нибудь Бог. — вариант трюизма

 

— … cóż innego oznacza w końcu filozofia, jeśli nie chęć zrozumienia wszystkiego w stopniu większym, aniżeli umożliwia to nauka! Filozofia chce odpowiedzieć na wszystkie pytania, właśnie jak jakiś Bóg.

  •  

— Возник новый миф <…> — миф создания «гомункулюса». Для чего, собственно, нам нужно строить людей из транзисторов и стекла? <…> Разве атомный реактор — это синтетическая звезда? Динамо-машина — искусственная гроза? Почему разумная машина должна быть искусственным мозгом, созданным по образу и подобию человеческого? Зачем это? Чтобы к трём миллиардам белковых существ присоединить ещё одно, но сделанное из пластиков и меди? Это хорошо как цирковой трюк, но не как достижение кибернетики… <…> Во всяком случае, я знаю, чего не хочу. Не хочу повторить человеческий мозг. Естественно, Природа имела свои причины, по которым его сконструировала. Биологические, приспособительные и так далее. Ей приходилось конструировать в океане и на ветвях, по которым лазали человекообезьяны, среди клыков, когтей и крови, между поеданием одних другими и размножением. Но с какой стати я должен интересоваться всем этим КАК КОНСТРУКТОР?! <…> Но я вовсе не презираю человеческий мозг <…>. Изучение его неизмеримо важно, необыкновенно значительно <…>. Но разве из этого следует, что нужно ему подражать? Они все, бедняги, уверены, что да! Вообразите-ка этакое общество неандертальцев: у них есть пещеры, и ничего другого им не нужно! Они не хотят даже попробовать познакомиться ни с домами, ни с храмами, ни с амфитеатрами, ни с любыми другими постройками, потому что у них есть пещеры и они будут выдалбливать точно такие пещеры до скончания века!
— Ну, хорошо… Но к чему-нибудь вы должны стремиться? <…> Ведь чего-то вы ожидаете. Чего? Появления гениального существа? <…>
— Как будто их слышу… — произнёс он, наконец, тихо. — Чего он хочет? Создать гения? Супермена? Вот осёл! Если я не хочу сажать антоновку, следует ли из этого, что я обречён на ранет?! Разве существуют только маленькие яблоки и большие яблоки, или, может быть, есть огромный класс плодов? Из числа невообразимого количества ВОЗМОЖНЫХ систем природа создала именно одну — и реализовала её в нас.

 

— Powstał nowy mit, <…> mit zbudowania “homunculusa”. Dlaczego właściwie mielibyśmy budować ludzi z tranzystorów i szkła? <…> Czy stos atomowy jest syntetyczną gwiazdą? Dynamomaszyna — sztuczną burzą? Dlaczego rozumna ma być “syntetycznym mózgiem”, stworzonym na obraz i podobieństwo ludzkiego? Po co to? Żeby do tych trzech miliardów istot białkowych dołączyć jeszcze jedną, ale zbudowaną z plastyków i miedzi? To dobre jako sztuczka cyrkowa, ale nie jako dzieło cybernetyki…
<…> W każdym razie wiem, czego nie chcę. Nie chcę powtórzyć mózgu ludzkiego. Natura, Przyroda, miała swoje powody, dla których go skonstruowała. Biologiczne, adaptacyjne, przystosowawcze i tam dalej. Konstruowała w oceanie i w gałęziach, po których łaziły małpoludy, pomiędzy kłami, pazurami i krwią, między żołądkiem a rozrodem. Ale co mnie to wszystko razem obchodzi jako KONSTRUKTORA?! <…> Ale ja wcale nie pogardzam mózgiem ludzkim <…>. Badanie go jest nad wyraz ważne, niezmiernie doniosłe <…>. Czy z tego wynika jednak, że muszę go naśladować? Oni wszyscy, biedacy, pewni są, że tak! Proszę sobie wyobrazić takie towarzystwo neandertalczyków: mają swoją jaskinię, nic innego nie jest im potrzebne! Nie chcą nawet spróbować poznania domów ani kościołów, ani amfiteatrów, ani żadnych budowli, bo mają jaskinię i będą sobie wydłubywali takie same jaskinie, po wiek wieków!
— No, dobrze… ale do czegoś musi pan przecież zmierzać. <…> A zatem spodziewa się pan czegoś. Czego? Skonstruowania istoty genialnej… ? <…>
— Jakbym ich słyszał… — rzekł wreszcie cicho. — Czego on chce? Zbudować geniusza? Supermana? Ośle jeden, czy jeśli nie chcę sadzić papierówek, z tego wynika, że jestem skazany na renety!? Czy istnieją tylko małe jabłka i duże jabłka, czy też może jest olbrzymia klasa owoców, co!? Spośród niewyobrażalnej liczby układów MOŻLIWYCH Przyroda zbudowała właśnie jeden — zrealizowała go w nas.

Перевод

править

Д. М. Брускин, 1967


Цитаты из произведений Станислава Лема об Ийоне Тихом и профессоре А. С. Тарантоге
Звёздные дневники Ийона Тихого Путешествия: 7-е · 8-е · 11-е · 13-е · 14-е · 21-е · 22-е · 23-е · 24-е · 25-е · 26-е · 28-е
Из воспоминаний Ийона Тихого I. Странные ящики профессора Конкорана · V. Стиральная трагедия · Доктор Диагор · Клиника доктора Влипердиуса · О выгодности дракона · Профессор А. Донда · Спасём космос! (Открытое письмо Ийона Тихого)
Романы Футурологический конгресс · Осмотр на месте · Мир на Земле
Пьесы о Тарантоге Путешествие профессора Тарантоги · Странный гость профессора Тарантоги · Приёмные часы профессора Тарантоги